VERKOOPVOORWAARDEN

1. Toepassingsgebied
Op alle verkoopsovereenkomsten, facturen, bestelbons en prijsoffertes tussen Emsys Papertracing en de Koper zijn uitsluitend de hiernavolgende algemene verkoopsvoorwaarden van Emsys Papertracing van toepassing. Hiervan afwijkende voorwaarden, bedingen en bepalingen zijn alleen toepasselijk mits ze voorafgaand uitdrukkelijk en schriftelijk werden goedgekeurd door Emsys Papertracing.

De hierna volgende voorwaarden hebben voorrang op deze van de Koper, hetzij algemene, hetzij bijzondere.

2. Prijsoffertes

3. Bestellingen
Een bestelling zal Emsys Papertracing slechts binden indien ze schriftelijk wordt bevestigd.

4. Leveringen

5. Betalingen

6. Waarborg

  1. Onjuist en ongepast onderhoud door de Koper of derden;
  2. Software en interfaces geleverd of ontwikkeld door de Koper of derden ;
  3. Niet toegestane veranderingen of slecht gebruik ;
  4. Gebruik van de goederen in een omgeving die niet overeenstemt met de opgegeven specificaties ;
  5. Onjuiste voorbereiding en onderhoud van de ruimte waarin de goederen zich verbinden.
  6. Normale slijtage

De aansprakelijkheid van Emsys Papertracing blijft in elk geval beperkt tot de verkoopprijs met inbegrip van de vervoerkosten.

7. Aansprakelijkheid van Emsys Papertracing
Elke aanspraak van de Koper op schadeloosstelling is beperkt tot wat vermeld is in Artikel 6. De totale aansprakelijkheid van Emsys Papertracing zal alleszins beperkt zijn tot 5% van de prijs vermeld in de offerte. Emsys Papertracing wijst verder elke aansprakelijkheid af voor elke onrechtstreekse en immateriële schade en elk nadeel of andere schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, accidenteel of voortvloeiend uit een slechte werking, geheel of gedeeltelijk, van de prestaties of goederen, alsook voor ongevallen die tijdens of als gevolg van de installatie mochten gebeuren.

8. Eigendomsvoorbehoud - Retentierecht
De geleverde goederen blijven eigendom van Emsys Papertracing en Emsys Papertracing heeft een retentierecht tot op de dag van de volledige betaling van de factuurbedragen, welke daarop betrekking hebben en eventueel de vergoedingen en intresten, vermeld in Artikel 5C en 5D, zelfs wanneer de goederen werden gewijzigd en/of geïncorporeerd.

9. Reproductierecht
Tenzij schriftelijk anders werd overeengekomen, mag het materiaal dat toebehoort aan Emsys Papertracing en of aan de goederen, en beschermd is door auteursrecht (software en gedrukte documentatie) enkel gekopieerd worden voor archiveringsdoeleinden, om een beschadigde kopij te vervangen of om programmafouten te onderzoeken.

10. Studies en ontwerpen - Geheimhouding
Alle door Emsys Papertracing aan klanten bezorgde documenten in verband met de door Emsys Papertracing uitgevoerde studies, opsporingen, analyses en dergelijke, blijven eigendom van Emsys Papertracing en moeten haar, op eerste verzoek, worden terugbezorgd. Emsys Papertracing behoudt de auteursrechten, hetzij de intellectuele rechten, hetzij het industrieel eigendom van deze ontwerpen en leveringen. De mededeling van de inhoud van deze documenten door de Koper aan derden, geeft aanleiding tot een schadevergoeding. Van de inhoud van deze documenten mag noch op intellectuele wijze, noch op industriële wijze worden gebruik gemaakt zonder de nadrukkelijke toestemming van Emsys Papertracing. De Klant zal alle informatie met betrekking tot Emsys Papertracing en Emsys Papertracing's offerte strikt geheim houden en niet verspreiden aan of gebruiken voor derden, zonder uitdrukkelijke toestemming van Emsys Papertracing.

In geval van inbreuk door de Klant van dit Artikel 10, zal de Klant aan Emsys Papertracing een schadevergoeding verschuldigd zijn van 25.000,00 EUR, onverminderd Emsys Papertracing's recht op bijkomende schadevergoeding voorzien bij wet.

11. Bevoegdheid
De overeenkomst is onderworpen aan het Belgisch recht en aan de handelsgebruiken te Antwerpen voor zover deze voorwaarden daarvan niet afwijken. Alleen de rechtbanken van Antwerpen zijn bevoegd om te oordelen over mogelijke betwistingen. Emsys Papertracing behoudt zich het recht voor een vordering in te leiden voor andere terzake bevoegd zijnde rechtbanken.