Algemene verkoopsvoorwaarden Emsys NV
ARTIKEL 1 TOEPASSINGSGEBIED
1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst, waarbij Emsys zich verbindt de eigendom van een roerend lichamelijk goed over te dragen of, ten behoeve van haar medecontractant, ongeacht welke materiële of intellectuele prestatie te leveren. Deze voorwaarden hebben altijd voorrang op de eventuele algemene voorwaarden van de klant, tenzij Emsys, op het ogenblik van de aanvaarding van de bestelling, schriftelijk en uitdrukkelijk, de toepasselijkheid van de voorwaarden van de klant geheel of gedeeltelijk heeft aanvaard. Van deze voorwaarden kan bovendien afgeweken worden door bijzondere voorwaarden die door de partijen schriftelijk worden aanvaard. De huidige voorwaarden blijven in dat geval van toepassing voor alles wat niet geregeld werd in bedoelde bijzondere voorwaarden. Indien enige bepaling van deze voorwaarden niet zou kunnen toegepast worden, o.m. haar geldigheid met succes betwist werd, blijven alle andere bepalingen toepasselijk.

ARTIKEL 2 AANBOD en BESTELLING
2.1 Emsys behoudt zich het recht van tussenverkoop voor. De door de besteller ondertekende bestelling geldt als een bindend aanbod. Bestellingen worden slechts als door Emsys aangenomen beschouwd wanneer zij binnen de vier weken schriftelijk bevestigd zijn of door levering zijn uitgevoerd.
2.2 Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, gegevens met betrekking tot de toepasbaarheid van de apparatuur voor nieuwe technologieën weergegeven in reclame- uitingen en andere mededelingen, waaronder aanbiedingen, gelden slechts bij benadering. Geringe afwijkingen van in een offerte medegedeelde gegevens zijn toelaatbaar voor zover zij niet uitmonden in een door Emsys te verrichten wezenlijk andere prestatie. Emsys behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor, veranderingen en verbeteringen ten opzichte van de offerte, die dienstig zijn aan de technische vooruitgang, aan te brengen. De koper kan hieraan geen rechten ontlenen.
2.3 Opdrachten worden uitgevoerd met een niet-afwervingsbeding waarbij de klant gedurende de looptijd van de overeenkomst/bestelling en 1 jaar na beëindiging ervan, geen Emsys personeel in dienst neemt noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks. Bij overtreding ervan zal de klant een forfaitaire schadevergoeding betalen gelijk aan 12 maanden brutoloon van en per afgeworven personeelslid.

ARTIKEL 3 PRIJZEN en BETALINGSTERMIJNEN
3.1 De prijzen gelden als netto zonder B.T.W.
3.2 De overeengekomen prijzen gelden exclusief levering, plaatsing, voorlichting of andere nevenprestaties.
Emsys kiest de verzendingswijze. De kosten van verpakking, welke van de gebruikelijke verpakking afwijkt (bijv. zeewaardige verpakking), zijn ten laste van de koper. Kosteloze verzending geschiedt enkel wanneer dit schriftelijk is overeengekomen.
3.3 Bestellingen voor een bedrag kleiner dan 250,- EUR excl. BTW, worden vermeerderd met 50,- EUR administratiekost.
3.4 Alle facturen zijn betaalbaar binnen een termijn van 15 dagen na factuurdatum tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.
3.5 Indien bijzondere bepalingen betaling in termijnen aan de klant toestaan en deze één der vervaldata niet naleeft, verliest hij het voordeel van deze termijnen en wordt de totale prijs onmiddellijk en van rechtswege eisbaar.
3.6 Bij niet-betaling of bij overschrijding van de overeengekomen betalingstermijn is de koper, zonder voorafgaande ingebreke-stelling, de wettelijke rente verschuldigd over het openstaande bedrag vanaf de factuurdatum.
3.7 Bij niet-betaling van de factuur is, onafhankelijk van de bepalingen opgenomen in art. 3.3 en na schriftelijke aanmaning, een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belopen van 15% van het factuurbedrag, met een minimum van 75,- EUR.
3.8 Emsys is gerechtigd een voorschot of het stellen van zekerheid te eisen, vooraleer met de koper een overeenkomst aan te gaan.

ARTIKEL 4 LEVERINGSTERMIJN
4.1 Leveringstermijnen zijn slechts opgegeven als een vrijblijvende aanduiding zonder waarborg van levering op de gestelde datum.
4.2 In geval van overmacht, heeft Emsys het recht om te hare keuze de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst als ontbonden aan te merken of de overeenkomst op te schorten tot de omstandigheden van overmacht een einde hebben genomen en nakoming in redelijkheid mogelijk is.

ARTIKEL 5 RISICO
5.1 De goederen zijn en reizen voor risico van de koper, af bedrijf.
5.2 Emsys is gerechtigd tot het doen van deelleveringen

ARTIKEL 6 EIGENDOMSVOORBEHOUD
6.1 Tot aan de complete voldoening van de door de koper verschuldigde betalingen behoudt Emsys zich de eigendom van alle door haar geleverde goederen zulks tot zekerheid voor de betaling van al hetgeen Emsys krachtens de koopovereenkomst toekomt.
6.2 Emsys is gerechtigd haar eigendomsrechten de goederen als bedoeld in artikel 6.1 van deze voorwaarden te allen tijde uit te oefenen en deze goederen tot zich te nemen. Indien Emsys deze goederen terug neemt, is de koper aansprakelijk voor de hiermede gepaarde kosten voor Emsys. Voorts heeft Emsys recht eventuele schade aan de goederen op de koper te verhalen.

ARTIKEL 7 ONTBINDINGSBEDING
7.1 Elke niet-nakoming door de klant van welke verbintenis ook, waaronder het gebrek aan betaling van elk bedrag op zijn vervaldag, wettigt Emsys om de lopende overeenkomsten van rechtswege ontbonden te verklaren, door verzending van een aangetekende brief, zonder dat de ontbinding moet voorafgegaan worden door een ingebrekestelling. De ontbinding brengt voor de klant de verplichting mee om alle materiaal terug te geven dat hem zou geleverd zijn voor de ontbinding. De schadevergoeding waarop Emsys in zulk geval recht heeft, zal minimum 20% van de waarde van de bestelling bedragen.

ARTIKEL 8 GARANTIE
8.1 Klachten over eventueel verkeerd uitgevoerde bestellingen en/of ondeugdelijke levering dan wel zichtbare gebreke aan het goed moeten onmiddellijk en ten laatste binnen 8 dagen na levering bekend worden gemaakt bij aangetekend schrijven. Nadien heeft de koper niet meer het recht herstel of vervanging aan het gebrekkige goed te verlangen.
8.2 Voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen geldt de garantie gedurende een jaar na levering voor onzichtbare gebreken.
8.3 Goederen of onderdelen welke in gevolge van een reparatie worden vervangen worden eigendom van Emsys.
8.4 Noch de bepalingen van dit artikel noch aan de andere kant overeengekomen garantiebepalingen zijn toepasselijk wanneer het goed door de koper is overgedragen aan een derde, of indien de koper of een derde reparaties aan het goed heeft verricht.

ARTIKEL 9 AANSPRAKELIJKHEID
9.1 Voor enige directe of indirecte schade waarvoor Emsys in deze voorwaarden de aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk heeft aanvaard zal Emsys niet aansprakelijk zijn.
9.2 De koper vrijwaart Emsys te dezer zake tegen alle aanspraken van derden.
9.3 De aansprakelijkheid van Emsys blijft te allen tijde beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag van de betreffende levering dan wel het bedrag dat Emsys de koper maximaal in rekening had kunnen brengen.
9.4 De beperking van de aansprakelijkheid zoals bepaald in dit artikel geldt op gelijke wijze voor medewerkers, werknemers en alle andere personen die door Emsys ter uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

ARTIKEL 10 SOFTWARE
10.1 Voor de levering van software gelden de bij de informatiedrager (bijvoorbeeld diskette) gevoegde licentie- of andere voorwaarden van de producent. Door opening van de op de informatiedrager aangebrachte verzegeling erkent de koper uitdrukkelijk voornoemde voorwaarden. De koper die voornoemde voorwaarden niet erkent heeft het recht de verzegelde informatiedrager binnen de 10 dagen na ontvangst van de software te retourneren bij aangetekend schrijven.

ARTIKEL 11 DOCUMENTEN
11.1 De klant krijgt het niet-exclusieve gebruiksrecht voor tekeningen en andere technische en commerciële documenten die hem krachtens de overeenkomst geleverd worden. Deze documenten mogen slechts mits specifiek akkoord van Emsys aan derden verder gegeven worden.

ARTIKEL 12 OVERIGE BEPALINGEN
12.1 In geval afzonderlijke in deze algemene voorwaarden opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk hun werking zouden verliezen, zal dit geen consequenties hebben voor de geldigheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden.

ARTIKEL 13 BEVOEGDE RECHTBANKEN
13.1 Deze voorwaarden worden beheerst door Belgisch recht. Elk geschil betreffende de geldigheid, de interpretatie en de uitvoering van de met de klant gesloten overeenkomst wordt beslecht door de rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement Antwerpen.

VERKOOPVOORWAARDEN

m7
m23

WAT WE DOEN

Procesanalyse
Software ontwikkeling
Hardware integratie
Consulting 


creation Preferenz

SECTOREN

Production
Printing
Packaging
Logistics
Healthcare

OVER ONS

Bedrijf
Vacatures
Pershoek
Verkoopvoorwaarden
Privacy
Disclaimer
Referenties
Cases
Partners

CONTACT

Kantoor
Helpdesk

Volg ons op Facebook en LinkedIn en blijf op de hoogte en praat mee over onze ontwikkelingen

Je kan deze pagina ook delen via je sociale netwerk, doorsturen via e-mail of afdrukken

We informeren je graag verder over onze oplossingen. Maak een afspraak voor een verhelderende babbel.

Bel +32 (0)3 641 89 50 of stuur ons een email.

PRODUCTEN

Vision Technology
PSS (Paper Software Solution)
PSS PIL

VPP (Virtual Paper Port)
Duurzaamheid (controle en rapportering)
Mobiele dashboards

 

m15
m18
m21
Login
pijl
item5
item6
BEKIJK DEZE   VERHELDERENDE VIDEO VRAAG EEN VRIJBLIJVEND VERHELDEREND GESPREK ONTVANG CONCRETE INFO EN TIPS